Асоциация на Служителите от МВР, работили и работещи срещу организираната престъпност

Документи

Устав

ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 1 2 МАЙ 2000Г. И С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2001 Г.)

АСОЦИАЦИЯ „СЛУЖИТЕЛИ НА МВР, РАБОТИЛИ И РАБОТЕЩИ СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1. (1) (ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001 Г.) АСОЦИАЦИЯ „СЛУЖИТЕЛИ НА МВР, РАБОТИЛИ И РАБОТЕЩИ СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“ Е ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА, ОБРАЗУВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 134-148 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО И ПРЕОБРАЗУВАЛА ДЕЙНОСТТА СИ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ -ГЛАВА ВТОРА, РАЗДЕЛ I.
(2) АСОЦИАЦИЯТА Е НЕЗАВИСИМА, ПРОФЕСИОНАЛНА И ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СЕ ОСНОВАВА НА РАВЕНСТВО И ВЗАИМОПОМОЩ.
(З) (ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001 Г.) АСОЦИАЦИЯТА Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. СОФИЯ, ОБЩИНА „ВЪЗРАЖДАНЕ“, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 48, ЕТ.З.
ЧЛ. 2. АСОЦИАЦИЯТА СЕ СЪЗДАВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.
ЧЛ. 3. (1) АСОЦИАЦИЯТА РАБОТИ В НАЙ ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ПОДОБНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ, ДЕЙСТВАЩИ В УКАЗАНАТА НАСОКА.
(2) АСОЦИАЦИЯТА ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ С ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ.
(3) АСОЦИАЦИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В ТЯСНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИРМИ.
ЧЛ. 4. АСОЦИАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН В ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА КОИТО СА СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ,АКО ЗА ТОВА ИМА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
ЧЛ.5. (1) АСОЦИАЦИЯТА МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА В СРОДНИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДА ОРГАНИЗИРА, ПРОВЕЖДА И ДА УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ.
(2) АСОЦИАЦИЯТА ТЪРСИ СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ДРУГИ СТРАНИ И МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ НА ДВУСТРАННА ОСНОВА.
ЧЛ. 6. АСОЦИАЦИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА, ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТОЗИ УСТАВ.
ЧЛ. 7. АСОЦИАЦИЯТА ИЗДАВА СВОИ ЧЛЕНСКИ КАРТИ, ИМА ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ, СВОЯ ЕМБЛЕМА И ПЕЧАТ
ЧЛ. 7А. (НОВ С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.)
(1) АСОЦИАЦИЯТА, ПО РЕШЕНИЕ НА ОС МОЖЕ ДА РЕГИСТРИРА КЛОНОВЕ. УПРАВИТЕЛЯТ НА КЛОНА ПРЕДСТАВЛЯВА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЛОНА.
(2) ЗА ВПИСВАНЕТО НА КЛОНА СЕ ПРИЛАГА ЧЛ.1 8.АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ.

ГЛАВА II
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

(ЗАГЛАВИЕ ИЗМ. ИДОП. С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001 Г.)

ЧЛ. 8. АСОЦИАЦИЯТА ИМА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
1. ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЩИТА НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ СЛУЖИТЕЛИ НА НСБОП (ЦСБОП) И МВР, НА ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ, ПРАВОЗАЩИТНИТЕ И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИ ОРГАНИ, РАБОТИЛИ И РАБОТЕЩИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БОРБАТА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, КОГАТО СЛУЖИТЕЛИТЕ СА ЗАГИНАЛИ ИЛИ ПОСТРАДАЛИ ПРИ ИЛИ ПО ПОВОД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
2. ПОДПОМАГАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛУЖБИ В БОРБАТА ИМ С ПРЕСТЪПНИ СТРУКТУРИ.
3. (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.)ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА Е ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ЩЕ СЕ ПОСТИГАТ БЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ЧЛ. 9. (ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.) ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТТА СИ, АСОЦИАЦИЯТА СИ ПОСТАВЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 1. СЪДЕЙСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КОНТАКТИ С ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ СЪС СЪЩИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. 2. ПРИЕМА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ СИ. 3. ПОДДЪРЖА ПОСТОЯННА ВРЪЗКА СЪС СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ПРИВЛИЧА НОВИ ЧЛЕНОВЕ,СЪДЕЙСТВА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ.
4. СЪДЕЙСТВА ИЛИ ОРГАНИЗИРА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, СИМПОЗИУМИ, ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИИ ИЛИ ОКАЗВАНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ ИМ ПРЕД ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ.
5. ПРЕДСТАВЛЯВА И ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ В ГРАНИЦИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА СИ, В СЛУЧАИ НА ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА СРЕЩУ ТЯХ.
6. ИЗУЧАВА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ЗАГИНАЛИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.
7. ОСЪЩЕСТВЯВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ У НАС И В ЧУЖБИНА, СЪОБРАЗНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, УСТАВА СИ, ИНТЕРЕСИТЕ НА СТРАНАТА И СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.
ЧЛ.10. (ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001 Г.) ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОИТЕ НЕСТОПАНСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, АСОЦИАЦИЯТА:
1. МОЖЕ ДА ПРИДОБИВА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО.
2. СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ С ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ.
3. ОТКРИВА СМЕТКИ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ БАНКИ И КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ.
4. МОЖЕ ДА БЪДЕ СТРАНА ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ.
5. (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.) ДА УЧАСТВА СЪС СВОИ СРЕДСТВА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.
6.(НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.) АСОЦИАЦИЯТА НЕ ИЗВЪРШВА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

ГЛАВА III
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛ. 11. (1) (ИЗМ. С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 12.05.2000Г.) ПОСТОЯНЕН ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА С РЕШАВАЩ ГЛАС МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЯКО ПЪЛНОЛЕТНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ – НАСТОЯЩ ИЛИ БИВШ СЛУЖИТЕЛ НА НСБОП (ЦСБОП) И МВР, НА ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ, ПРАВОЗАЩИТНИТЕ И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИ ОРГАНИ ИЛИ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО МУ, КОИТО ВЪЗПРИЕМАТ ТОЗИ УСТАВ И СА ГОТОВИ ДА СЪДЕЙСТВАТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ Й.
(2) АСОЦИИРАН ЧЛЕН СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЯКО ПЪЛНОЛЕТНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОИТО ПРИЕМАТ УСТАВА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, СЪДЕЙСТВАТ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СПОНСОРИРАТ ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА. ТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА.
(3) ПРИЕМАНЕТО НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ СТАВА ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДАДЕНА МОЛБА ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРИДРУЖЕНА ОТ ТРИ ПРЕПОРЪКИ НА ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА. В СРОК ОТ ЕДИН МЕСЕЦ ОТ ПОДАВАНЕ НА МОЛБАТА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ Е ДЛЪЖЕН ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН ИЛИ ДА ИЗГОТВИ МОТИВИРАН ОТКАЗ.
(4) УЧРЕДИТЕЛИТЕ СА ЧЛЕНОВЕ ПО ПРАВО НА АСОЦИАЦИЯТА.
ЧЛ. 12. В СЛУЧАЙ НА ОТКАЗ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЧЛЕНСТВО, ВЪПРОСЪТ СЕ ОТНАСЯ ЗА РЕШАВАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ОТКАЗЪТ ЗА ЧЛЕНСТВО, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА Е ОКОНЧАТЕЛЕН И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ПОВТОРНО РАЗГЛЕЖДАНЕ.
ЧЛ. 13. ЧЛЕНСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА: 1. ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА. 2. ПО МОЛБА НА ЧЛЕНА, ОТПРАВЕНА ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КАТО ЧЛЕНСТВОТО СЕ СЧИТА ПРЕКРАТЕНО ОТ ДАТАТА, НА КОЯТО Е РАЗГЛЕДАНА МОЛБАТА, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ ДВА МЕСЕЦА ОТ ПОДАВАНЕТО Й. 3. ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПОЗОРЯЩИ ИМЕТО И ЦЕЛИТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА, ГРУБО НАРУШАВАНЕ НА УСТАВА, ОТКАЗ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА, НЕПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ОТ ТРИ МЕСЕЦА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА НК РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ СЕ ВЗЕМА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. УЧРЕДИТЕЛИТЕ СЕ ИЗКЛЮЧВАТ С 2/3 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. 4. (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ13.12.2001Г.) В ПРЕДВИДЕНИТЕ ВЧЛ.22 ОТ ЗЮЛНЦ СЛУЧАИ.
ЧЛ. 14. НАПУСКАЩИЯТ ЧЛЕН Е ДЛЪЖЕН ДА ИЗПЪЛНИ ФИНАНСОВИТЕ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА ДО НАПУСКАНЕТО СИ.
ЧЛ. 15. ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ИМАТ ПРАВО: 1. ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. 2. ДА ИЗБИРАТ И ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ В ОРГАНИТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА. 3. ДА ПОСТАВЯТ ПРЕД ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ. 4. ДА БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА. 5. ДА УЧАСТВАТ В ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА, СЪГЛАСНО ПРИЕТИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ. 6. ДА БЪДАТ ПОДПОМАГАНИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩАТА ДЕЙНОСТ. 7. ВСЕКИ ЧЛЕН ДА НАПУСНЕ АСОЦИАЦИЯТА, КОГАТО СМЕТНЕ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО.
ЧЛ. 16. ВСЕКИ ЧЛЕН Е ДЛЪЖЕН: 1. ДА СПАЗВА УСТАВА НА АСОЦИАЦИЯТА. 2. ДА ИЗПЪЛНЯВА РЕШЕНИЯТА НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ. 3. ДА ЗАПЛАЩА СВОЕВРЕМЕННО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЧЛЕНКИ ВНОС. 4. ДА СПАЗВА НЕОБХОДИМАТА ЕТИКА И ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА. 5. ДА УЧАСТВА АКТИВНО В ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА, КАТО СЪДЕЙСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ Й И РЕШАВАНЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ. 6.ДА ПАЗИ И УВЕЛИЧАВА ИМУЩЕСТВОТО НА АСОЦИАЦИЯТА. 7. ДА ПАЗИ СЛУЖЕБНАТА ТАЙНА НА АСОЦИАЦИЯТА; 8. ДА ПРЕДОСТАВЯ НА АСОЦИАЦИЯТА ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

ГЛАВА IV
ОБЩО СЪБРАНИЕ

ЧЛ. 17 (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е ВЪРХОВЕН ОРГАН НА АСОЦИАЦИЯТА И ИМА ПРАВО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА. (2) (ИЗМ. С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 12.05.2000Г.} ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СЪСТОИ ОТ ДЕЛЕГАТИ – ПОСТОЯННИ ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА. (3) (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 12.05.2000Г.) С РЕШЕНИЕТО НА УС ЗА СВИКВАНЕ НА ОС, СЕ ОПРЕДЕЛЯ НОРМАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОБЩИЯТ РЕД ЗА ИЗБИРАНЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ФОРМАТА НА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ.
ЧЛ. 18. (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИМА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО: 1. ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА. 2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ НА ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА. 3. ИЗБИРАНЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ, 4. ПРИЕМАНЕ НА ЕЖЕГОДНИЯ ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. 5. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС И РЕДА ЗА НЕГОВОТО СЪБИРАНЕ. 6. РАЗГЛЕЖДА И РЕШАВА ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА ИНЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ. 7. ВЗИМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА. 8. (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 12.05.2000Г.) ВЗИМА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. 9. (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.) ВЗЕМА ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 25, АЛ.1 ОТ ЗЮЛНЦ. (2) (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001 Г.) ПРАВАТА ПО АЛ. 1, Т. 1, 3, 7, 9, 11 И 12 НА ЧЛ. 25, АЛ. 1 ОТ ЗЮЛНЦ НЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗЛАГАТ НА ДРУГИ ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА. (3) (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.) РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА. ОТНОСНО КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЕЗИ РЕШЕНИЯ СЕ ПРИЛАГА ЧЛ. 25, АЛ.4-6 ОТ ЗЮЛНЦ.
ЧЛ. 19. (1) (ИЗМ. С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 12.05.2000Г. И С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА З /ТРИ/ ГОДИНИ, ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА В НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА СЕДАЛИЩЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА. АКО В ПОСЛЕДНИЯ СЛУЧАЙ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ В МЕСЕЧЕН СРОК НЕ ОТПРАВИ ПИСМЕНО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ТО СЕ СВИКВА ОТ СЪДА ПО СЕДАЛИЩЕТО НА СДРУЖЕНИЕТО ПО ПИСМЕНО ИСКАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ НАТОВАРЕНО ОТ ТЯХ ЛИЦЕ.
(2) (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.) ПОКАНАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ДНЕВНИЯ РЕД, ДАТАТА, ЧАСА И МЯСТОТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ПО ЧИЯ ИНИЦИАТИВА ТО СЕ СВИКВА.
(3) (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.) ПОКАНАТА СЕ ОБНАРОДВА В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“ И СЕ ПОСТАВЯ НА МЯСТОТО ЗА ОБЯВЛЕНИЯ В СГРАДАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА УПРАВЛЕНИЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА, НАЙ-МАЛКО ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДИ НАСРОЧЕНИЯ ДЕН.
ЧЛ. 20. ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е РЕДОВНО, КОГАТО ДЕЛЕГАТИТЕ МУ СА РЕДОВНО ПОКАНЕНИ И НА СЪБРАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ С РЕШАВАЩ ГЛАС. ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА ЕДИН ЧАС ПО-КЪСНО ОТ ОБЯВЕНИЯ,НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ.
ЧЛ. 21. РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО,ОПРЕДЕЛЕНО ОТ БРОЯ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ДЕЛЕГАТИ С РЕШАВАЩ ГЛАС. ВСЕКИ ДЕЛЕГАТ ИМА ПРАВО НА ЕДИН РЕШАВАЩ ГЛАС.
ЧЛ. 22. ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА, ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА ИЛИ СЛИВАНЕТО Й С ДРУГА ОРГАНИЗАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ПРИСЪСТВИЕТО НА МИНИМУМ 2/3 ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ С РЕШАВАЩ ГЛАС.
ЧЛ. 23. ГЛАСУВАНЕТО Е ЯВНО, ОСВЕН ЗА ИЗБОР ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ.
ЧЛ. 24. ПО ВЪПРОСИ НЕВПИСАНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД НЕ МОГАТ ДА СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ.
ЧЛ. 25. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА ОТ ИЗБРАН НАРОЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ СЪБРАНИЕТО, РАЗЛИЧЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АСОЦИАЦИЯТА. ПРОТОКОЛЪТ СЕ ВОДИ ОТ СЕКРЕТАР. В ПРОТОКОЛА СЕ ЗАПИСВАТ В СЪКРАТЕН ВИД ПРОВЕДЕНИТЕ ДИСКУСИИ И СЕ ФОРМУЛИРАТ ВЗЕТИТЕ ОТ СЪБРАНИЕТО РЕШЕНИЯ. ПРОТОКОЛЪТ СЕ ПОДПИСВА ОТ СЕКРЕТАРЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
ЧЛ. 26. РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ И ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА.

ГЛАВА V
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ЧЛ. 27. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ 3 ДО 7 ЧЛЕНА И СЕ ИЗБИРА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА. УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.
ЧЛ. 28. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ: 1. РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА, КОГАТО НЕ ЗАСЕДАВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. 2. ПРИЕМА И ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС. 3. ПРИЕМА РЕШЕНИЯ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА. 4. ОРГАНИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И СЕ ОТЧИТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД НЕГО ЕЖЕГОДНО. 5. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО НА АСОЦИАЦИЯТА, ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА. ОПРЕДЕЛЯ ВИДА И УСТАНОВЯВА ОБЩИЯ РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА. 6. РАЗГЛЕЖДА И УТВЪРЖДАВА РАЗХОДИ, НЕПРЕДВИДЕНИ В БЮДЖЕТА, КАТО ОПРЕДЕЛЯ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ТЯХНОТО ПОКРИВАНЕ. 7. РАЗГЛЕЖДА МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ, БЕЗ ТЕЗИ, ОСНОВАЛИ АСОЦИАЦИЯТА. 8. ОБСЪЖДА И РЕШАВА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ОСВЕН ТЕЗИ, КОИТО СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. 9. В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗБИРА НАЙ-МАЛКО ЕДИН ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ УЧРЕДИТЕЛИ. 10. (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 12.05.2000Г.) ОПРЕДЕЛЯ И ИЗБИРА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И РЪКОВОДИ НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ. 11. (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 12.05.2000Г.) ОРГАНИЗИРА И РЪКОВОДИ ПОДГОТОВКАТА, ИЗГРАЖДАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА АСОЦИАЦИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 12. (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001 Г.) ОПРЕДЕЛЯ РЕДА И ОРГАНИЗИРА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАЗИ В ОБЩА ПОЛЗА, И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА, КАКТО И ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 31 ОТ ЗЮЛНЦ.
ЧЛ. 29. (ИЗМ- ИДОП. С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г) УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪБИРА НА ЗАСЕДАНИЯ, НАЙ-МАЛКО ЕДИН ПЪТ МЕСЕЧНО, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТ И ПО-ЧЕСТО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА СВИКА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПИСМЕНО ИСКАНЕ НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. АКО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НЕ СВИКА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В СЕДМИЧЕН СРОК, ТО МОЖЕ ДА СЕ СВИКА ОТ ВСЕКИ ЕДИН ОТ ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАСЕДАНИЕТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ ОПРЕДЕЛЕН ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НЕГОВ ЧЛЕН.
(2) (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.) ПРИСЪСТВАЩО Е И ЛИЦЕ, С КОЕТО ИМА ДВУСТРАННА ТЕЛЕФОННА ИЛИ ДРУГА ВРЪЗКА, ГАРАНТИРАЩА УСТАНОВЯВАНЕТО НА САМОЛИЧНОСТТА МУ И ПОЗВОЛЯВАЩА УЧАСТИЕТО МУ В ОБСЪЖДАНЕТО И ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ. ГЛАСУВАНЕТО НА ТОЗИ ЧЛЕН СЕ УДОСТОВЕРЯВА В ПРОТОКОЛА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИЯ ЗАСЕДАНИЕТО.
(3) (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001 Г.) РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ, А РЕШЕНИЯТА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 2 И ЧЛ. 31, Т. З И Б ОТ ЗЮЛНЦ – С МНОЗИНСТВО ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ. (4) (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.) УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ И БЕЗ ДА БЪДЕ ПРОВЕЖДАНО ЗАСЕДАНИЕ, АКО ПРОТОКОЛЪТ ЗА ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ БЪДЕ ПОДПИСАН БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА ТОВА ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
ЧЛ. 30. РЕШЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СА ЗАКОННИ, АКО НА ЗАСЕДАНИЯТА МУ ПРИСЪСТВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. ПРИ РАВЕН БРОЙ ГЛАСОВЕ. РЕШАВАЩ Е ГЛАСЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

ГЛАВА VI
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛ. 31. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СЕ ИЗБИРА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.
ЧЛ. 32. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: 1 .ПРЕДСТАВЛЯВА АСОЦИАЦИЯТА ПРЕД ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. 2. ОРГАНИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. 3. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. 4. ОРГАНИЗИРА ДЕЙНОСТТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА И ОСИГУРЯВА ПРАВИЛНОТО СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА НЕЙНОТО ИМУЩЕСТВО. 5. ПОДГОТВЯ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,КАТО ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЕЗИ ЗАСЕДАНИЯ. 6. ОСЪЩЕСТВЯВА РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ И ДРУГИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА. 7. ПРЕДСТАВЛЯВА АСОЦИАЦИЯТА ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ПРЕД ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКА СЪЩО И ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ. 8. СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ В СТРАНАТА И МУЖБИНА ОТ ИМЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, КАТО ВЗЕМА МНЕНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. 9. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПО ПРАВО Е ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. 10. РАЗПРЕДЕЛЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
ЧЛ. 33. ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МУ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ДРУГ,ПИСМЕНО УПЪЛНОМОЩЕН ОТ НЕГО ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
ЧЛ. 34. ЗА КОРИСТНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ НАНЕСЕНИ ЩЕТИ НА АСОЦИАЦИЯТА ИЛИ НЕЙНИ КОНТРАГЕНТИ, В РЕЗУЛТАТ НА УМИШЛЕНИ ИЛИ НЕВНИМАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НОСИ ИМУЩЕСТВЕНА ИЛИ СЪОТВЕТНАТА ОТГОВОРНОСТ, ПРЕДВИДЕНА В ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ГЛАВА VII
КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

ЧЛ. 35. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ СЕ ИЗБИРА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИМА ЧЛЕНОВЕ, КОИТО ПОМЕЖДУ СИ ИЗБИРАТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА.
ЧЛ. 36. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ: 1. ПРОВЕРЯВА ФИНЛНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ, ПРАВИЛНОТО СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА АСОЦИАЦИЯТА. ИЗВЪРШВА ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО РЕВИЗИИ И СЕ ОТЧИТА ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. 2. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ УЧАСТВА В РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС.

ГЛАВА VIII
ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА

ЧЛ. 37. ИМУЩЕСТВОТО НА АСОЦИАЦИЯТА СЕ ОБРАЗУВА ОТ: 1. ЧЛЕНСКИ ВНОС ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА. 2. ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ ИЗВЪН ЧЛЕНСКИЯ ВНОС. 3. ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ И ЦЕЛЕВИ. 4. ДОБРОВОЛНИТЕ ВНОСКИ, ДАРЕНИЯТА И ЗАВЕЩАНИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ В ПАРИ, НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, ЛИТЕРАТУРА, АПАРАТУРА, ОФИС ОБЗАВЕЖДАН Е И ДР. 5. НЕ СЕ ПРИЕМАТ ДАРЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЗА КОИТО ИМА ДОСТАТЪЧНО ДАННИ, ЧЕ ТЕХНИТЕ ЦЕЛИ СА КОРИСТНИ, И/ИЛИ СА КРИМИНАЛНО ПРОЯВЕНИ.
ЧЛ. 38. (1) ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОГАТ ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ЦЕЛЕВИ ФОНДОВЕ,КАТО ТЕХНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ И НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ С РЕШЕНИЕТО ЗА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ.
(2) ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПЛАЩАТ МЕСЕЧЕН/ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС, ЧИИТО РАЗМЕР СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
ЧЛ. 39. ДОХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА СЕ НАСОЧВАТ ЗА ДОСТИГАНЕ НА НЕЙНИТЕ УСТАВНИ ЦЕЛИ, ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ Й, ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ТРУДА НА ЧЛЕНОВЕТЕ И ПРИВЛЕЧЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.
ЧЛ. 40. ФИНАНСОВАТА ГОДИНА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЪРВАТА, ЗАПОЧВА ОТ 01 ЯНУАРИ И ЗАВЪРШВА НА 31 ДЕКЕМВРИ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА.

ГЛАВА IX
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

ЧЛ. 41. (1) АСОЦИАЦИЯТА СЕ ПРЕКРАТЯВА: 1. ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. 2. (ИЗМ. ИДОП. С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001 Г.) ПО РЕШЕНИЕ НА СЪДА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 130ТЗЮЛНЦ.
(2) (НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001Г.) ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО И ЛИКВИДАЦИЯТА СЕ УРЕЖДАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 13-16 ОТ ЗЮЛНЦ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. ТОЗИ УСТАВ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 16.06.1997 ГОДИНА В ГР. СОФИЯ И Е ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 12 МАЙ 2000 Г. И НА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 13 ДЕКЕМВРИ 2001 Г.
§ 2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ УСТАВ ПРЕДСТАВЛЯВА СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР, РАБОТИЛИ И РАБОТИЩИ СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, КОИТО СА ПОДПИСАЛИ ТОЗИ УСТАВ С НАПРАВЕНИТЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ.
§ 3. (НОВ С РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 13.12.2001 Г.) ЗА НЕУРЕДЕНИТЕ С НАСТОЯЩИЯ УСТАВ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ ИМПЕРАТИВНИТЕ НОРМИ НА ЗЮЛНЦ.

АСОЦИАЦИЯ „СЛУЖИТЕЛИ ОТ МВР, РАБОТИЛИ И РАБОТЕЩИ СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“

Членска карта

Проекто лого за знак и служебна карта и проект за членска карта

МВР

ГДБОП

София
Париж
Лондон
Чикаго
Ню Йорк